طرح آموزشی درس تغییرات مواد آشنایی فراگیران با تغیيرات فیزیکی و شیمیایی مواد

طرح آموزشی درس تغییرات مواد آشنایی فراگیران با تغیيرات فیزیکی و شیمیایی مواد

طرح آموزشی درس تغییرات مواد آشنایی فراگیران با تغیيرات فیزیکی و شیمیایی مواد

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، طرح آموزشی درس تغییرات مواد آشنایی فراگیران با تغیيرات فیزیکی و شیمیایی مواد

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

موضوع                               طراحی آموزشی

مقطع                                     ابتدایی

درس                                      علوم

پایه                                        پنجم

موضوع                            درس تغییرات مواد
                        (تغییرات فیزیکی و شیمیایی )

 

 

هدف کلی
آشنایی فراگیران با تغیيرات فیزیکی و شیمیایی مواد
 اهداف جزئی
معني و مفهوم تغييرات را بدانند .
با تغييير مواد آشنا شوند .
با خاصيت مواد قبل و بعد از تغييرات آشنا شوند .
تغيير فيزيكي را بفهمند .
با تغيير شيميايي آشنا شوند .
تغييرات اطراف خود را مشاهده نموده وآنها را تشخيص دهند .
اهداف رفتاری
از فراگیران انتظار می رود بتوانند:
تغییر فیزیکی مواد را توضیح دهند .
تغییر شیمیایی مواد را توضیح دهند .
چند تغییر فیزیکی را نام ببرند .
چند تغییر شیمیایی را نام ببرند .
مراحل تبدیل گندم به نان را در جدول نشان دهند .
آزمایش ذوب یخ را انجام دهند .
تبخیر را توضیح دهند .
آزمایش نوشتن با آبلیمو روی کاغذ را انجام دهند .
اکسید آهن را توضیح دهند .
بیان کنند که چه عواملی باعث زنگ زدن آهن می شود .
آزمایش شمع را انجام دهند .
ارزشیابی تشخیص
الف ) رفتار ورودی :
آیا موا د تغییر می کند .
آیا مواد از حا لتی به حا لت دیگر در می آیند ؟
آیا گرما و سرما در تغییر حا لت مواد تاثیر می گذارد ؟
به طور کلی آیا مواد می توانند به یکدیگر تبدیل شوند ؟
ب) پیش آزمون :
کاغذ را خرد کنید . آیا جنس کاغذ تغییر می كند؟
آیا کاغذ به ماده دیگری تبد یل می شود .
نان چگونه کپک می زند ؟
آیا رنگ نا ن بعد از کپک زدن تغییر می کند ؟
آیا بوی نا ن بعد از کپک زدن تغییر می کند ؟
آیا مزه نا ن بعد از کپک زدن تغییر می کند ؟
آیا شکل نا ن بعد از کپک زدن تغییر می کند ؟
چه چیزهایی باعث زنگ زدن آهن می شود ؟
تبخیر یعنی چه ؟
مراحل تبد یل گندم به نا ن را توضیح دهید ؟
دمه :
ماده در کلیّت خود کیفیت ها یا صفات ویژه ای دارد که خواص ماده نام گرفته است .
این خواص به ما کمک می کند تا مواد را از یکدیگر تمیز دهیم و پی ببریم که مواد برای چه اهدافی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
خواص مواد به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :
خواص فیزیکی و خواص شیمیایی
خواص فیزیکی :
خواص فیزیکی یک ماده کیفیت ها یا صفات ویژه ای هستند که به آسانی می توانیم با پنج حس خود آنها را درک کنیم و همچنین باعث تبدیل ماده به ماده دیگرینمی شود.
صفات ویژه ای همچون رنگ،بو، مزه ، سنگینی، شکنندگی ، خاصیت ارتجاعی، نقطه ذوب و نقطه جوش ، قابلیت تحلیل در آب و سایر مایعات، قابلیت حرارت و الکتریسیته، شکل پذیری و ..... که تمام مواد از نظر این خواص فیزیکی متفاوت هستنند.
خواص شیمیایی :
خواص شیمیایی یک ماده ، کیفیت یا صفات ویژه ای است که به نحوه عمل یک ماده با ماده دیگر مربوطمی شود .
مثلاَ تاثیر هوا و رطوبت روی آهن که سبب ایجاد زنگ زدگی می شود ؛ اثر سرکه روی جوش شیرین که باعث تولید حباب های گاز دی اکسید کربن می گرددو استفاده مواد سوختی از اکسیژن برای سوختن .که در هر مورد یک ماده جدید تشکیل می شود .

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  تعداد اسلایدها : 32