پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، اکسید تیتانیوم Tio2

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

روش هیدروترمال:
 روشﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮدرﻫﺎ ي ا ﻛﺴﻴﺪي ﺳﺎده و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ،در دﻣـﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﭘﺎﻳﻴﻦ 100-350 ﺑﻪ  ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ،ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪي ﺳﻞ از ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل،ﺑﺎﺣﺮارت دادن آن دراﺗﻮﻛﻼو، ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل دﺧﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ (دﻣﺎ ، ﻓﺸﺎر ، ﻏﻠﻈﺖ  واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه و   pH ﻣﺤﻠﻮل) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺮارت  دﻫﻲ اﺳـﺖ،از اﻳـﻦ رو ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان از ﻣـﺪلﻫـﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از اﻳـﻦ
پارامترها در روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮاي  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات  tio2  استفاده  میکنند.
ﺣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺣﺮارت  دﻫﻲ ، از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و دﻣﺎي ﻛـﺎري را ﻛـﺎﻫﺶ دادﻧـﺪ .دراین روش  tio2 ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﻄـﺮهاي ﻣﺤﻠـﻮل اﻳﺰوﭘﺮوﭘـﺎﻧﻮل  ﺑﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑـﻪ داﺧـﻞ آب دي ﻳـﻮﻧﻴﺰه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ آب دي ﻳﻮﻧﻴﺰه و ﺑﺎ  ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ  hno3  به مدت یک ساعت در دمای 73 خشک گردید ...