بررسی انواع روش تدریس و آموزش دوران ابتدایی

بررسی انواع روش تدریس و آموزش دوران ابتدایی

بررسی انواع روش تدریس و آموزش دوران ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

مقدمه...................................................................................................................................... 1

روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي ) ........................................................................................ 3

روش شاگــــرد ـ استــــادي....................................................................................................... 4

روش چند حســـي ( مختلط) ...................................................................................................... 4

روش حل مسئلــــه.................................................................................................................... 5

روش پـــــروژه اي.................................................................................................................... 6

 شيــــــوه سخنــــــراني ........................................................................................................... 6

 شيوه بازگويـــي...................................................................................................................... 7

شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ.................................................................................................... 7

 شيوه تمــــريني....................................................................................................................... 8

شيـــــوه بحثــــي...................................................................................................................... 8

شيــــوه نمايشــــي.................................................................................................................... 9

شيــــوه آزمايشـــي ( روش اجرا كردن يا يادگيري بوسيله عمل ).................................................... 9

شيــــوه گـــــردش علمـــــي...................................................................................................... 10

 روش كارگاهـــــــي................................................................................................................ 13

روش تدريس كارگاهـــــي........................................................................................................ 14

 

الگـــــوي دريافت مفهـــــوم....................................................................................................... 16

الگـــوي آمــــوزش كاوشگــــري............................................................................................... 17

الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــده................................................................................................. 18

 الگوي يادسپاري...................................................................................................................... 18

الگوي كاوشگري علمي............................................................................................................. 19

الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم................................................................................................ 20

الگــــوي آگاهي يابي............................................................................................................... 22

الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي........................................................................................... 23

الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي................................................................................. 24

الگـــوي يادگيـــــــري در حد تسلط آمـــــــوزش مستقيـــم

(نظــــريه اجتماعــــي يادگيــــري )............................................................................................. 24

الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت...................................................................... 25

منابع........................................................................................................................................ 26

مقدمه :

تعريف روش:

« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .

تقسيم بندي روش تدريس :

1 ـ روشهاي تاريخي   2 ـ روشهاي نوين « صفوي ، ص 239، 1370)

« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .

 

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 26